تمرینات TRX به صورت فیلم در زیر قرار داده شده اند: