اگر کمردرد دارید این ورزش ها را انجام ندهید❌

جلوبازو هالتر ایستاده🚫

نشر خم🚫

نشر از جلو🚫

زیربغل هالتر رو و تی بار🚫

زیربغل پارویی سنگین🚫

سرشانه هالتر یا دمبل ایستاده🚫

شراگ ایستاده🚫

اسکوات🚫

هاگ پا🚫

پرس پا🚫

دد لیفت🚫

شکم با زانوی صاف🚫

دراز و نشست🚫

✅ این حرکات را جایگزین کنید:

جلوبازو جفت دمبل نشسته☑

سرشانه هالتر از جلو نشسته☑

زیربغل اچ☑

سرشانه هالتر نشسته☑

شراگ نشسته☑

جلوپا دستگاه + پرس پا سوپر☑

خلبانی با زانوی خم☑

پلانک☑